Gurutze Gorriak Laguntza Psikosozialaren ERIEa jarri du martxan, Arabako biztanleei arreta emateko

· Gurutze Gorriko 20 profesional boluntariok emango diote zerbitzua herritar guztiei.
· Bere helburua konfinamenduan, dolu-prozesuetan eta osasun-langileei laguntza eskaintzea da, krisi honetan duten egoerari aurre egin ahal izan diezaioten.

Egoera horri aurre egiteko zailtasunak dituzten Gurutze Gorriaren erabiltzaileen eta Arabako gainerako erakundeen eskariaren ondorioz sortu da ekimena.

Konfinamenduari eta dolu-prozesuei aurre egiteko ezintasuna, osasun-sisteman lan egiten duten pertsona guztiek izan dezaketen gainkarga emozionalaz gain“, zerbitzu honen helburu nagusia da, Raquel Masa Arabako Gurutze Gorriaren Larrialdietako Berehalako Erantzun Taldeko erreferentziazko psikologoaren arabera.

Taldea osatzen duten profesional boluntarioek jarraipena eta laguntza emango diete hala behar duten pertsonei.

Laguntza psikologikoa behar duen edonork eska dezake, www.cruzrojaalava.es helbidean sartuz edo 01eriepsicosocialpv@cruzroja.es helbidera mezu bat bidaliz.

 Ikus-Entzuteko baliabideak (gastelaniaz): https://bit.ly/2JfWDSL

 Prentsa-ohar osoa [pdf]

Cruz Roja pone en marcha el ERIE de Apoyo Psicosocial para atender a la población alavesa

· Un equipo de 20 profesionales voluntarios y voluntarias de Cruz Roja atenderán el servicio abierto a toda la ciudadanía.
· Su objetivo es ofrecer apoyo en el confinamiento, en los procesos de duelo y al personal sanitario, para que puedan afrontar su situación durante esta crisis.

La iniciativa surge a raíz de la demanda de personas, tanto usuarias de Cruz Roja como derivadas por el resto de instituciones alavesas, que tienen dificultades a la hora de afrontar esta situación.

“La incapacidad de afrontar el confinamiento y los procesos de duelo, además de la sobrecarga emocional que puedan tener todas aquellas personas que trabajan en el sistema sanitario” es el principal objetivo de este servicio, según Raquel Masa, psicóloga referente del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Apoyo Psicosocial de Cruz Roja en Álava.

Los y las profesionales voluntarias que forman parte del equipo, realizarán un seguimiento y apoyo a las personas que así lo requieran.

Cualquier persona que necesite un apoyo psicológico, puede solicitarlo entrando en www.cruzrojaalava.es o bien mandando un email a 01eriepsicosocialpv@cruzroja.es

Recursos audiovisuales: https://bit.ly/2JfWDSL

Nota de prensa completa [pdf]

Gurutze Gorriak arreta eskaintzen dien familien % 50ek oinarrizko gastuen artetik zein ordaindu aukeratu behar dute, hau da, adibidez elikadura egokia eramatea edota etxea berotzea.

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketari esker, Gurutze Gorriak ia 6.000 familiari arreta eskaini die Euskadin 2015eko urritik aurrera, hilabete horretan hasi baitzen proiektua krisiaren eraginpeko pertsonei laguntza eskaintzeko.

Eustaten azken datuen arabera (2019ko uztaila), pobrezia-arriskua eta ongizaterik ezaren arriskuak Euskadiko AEren barnean biztanleriaren % 8 hartzen du eraginpean (http://bit.ly/38HSy4r). Estatu-mailan, kopuru hori % 9,1era igotzen da (Eurostaten datuak 2020ko urtarrilean).

Egoera horrek eragin berezia du Gurutze Gorriak lan egiten duen pertsona kalteberengan. Arreta eskaintzen zaien familien % 50ek oinarrizko gastuen artetik zein ordaindu aukeratu behar dute, hau da, adibidez elikadura egokia eramatea edota euren etxea berotzea, Gurutze Gorriaren gizarte-kalteberatasunari buruzko 17. zk. aldizkariaren arabera (2018ko urtarrila) (http://bit.ly/2RTofRz).

 

GURUTZE GORRIAK EUSKADIN ARRETA ESKAINITAKO FAMILIEN BILAKAERA

Urtea

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

EUSKADI

2016

401

670

439

1.510

2017

376

727

407

1.510

2018

215

922

420

1.557

2019

239

753

423

1.415

 Gurutze Gorriaren erantzuna

Eusko Jaurlaritzaren laguntza eta finantzaketari esker, Gurutze Gorriak muturreko kalteberatasun-egoeran dauden familien oinarrizko premiarik larrienak ahal den neurrian estaltzea lortzen du.

Energia-pobreziaren eraginpean dauden pertsonei laguntzeko, hainbat ekintza garatzen ditu, hala nola: premia larriei arreta eskaintzea, ordainagiriak ordaintzeko laguntzak, energia-efizientziako kitak entregatzea, edota etxean aurrezteko tailerretan parte hartzeko aukera ematea.

Prentsa-ohar osoa [pdf]

El 50% de las familias atendidas por Cruz Roja tiene que elegir entre pagar gastos básicos, como llevar una alimentación adecuada o calentar sus hogares.

Gracias a la financiación de Gobierno Vasco, Cruz Roja en Euskadi ha atendido a casi 6.000 familias desde octubre de 2015, mes en el que se inició el proyecto como ayuda a las personas afectadas por la crisis.

Según los últimos datos de Eustat (julio 2019), el riesgo de pobreza y de ausencia de bienestar de ingresos en la C.A. de Euskadi afecta al 8% de la población (http://bit.ly/38HSy4r). A nivel nacional, esta cifra se eleva al 9,1% (datos de Eurostat a enero 2020).

Esta situación impacta especialmente sobre las personas vulnerables con las que trabaja Cruz Roja. El 50% de las familias atendidas tiene que elegir entre pagar gastos básicos, como llevar una alimentación adecuada o calentar sus hogares, según el boletin sobre la vulnerabilidad social Nº 17 de Cruz Roja (enero de 2018) (http://bit.ly/2RTofRz)

 

EVOLUCIÓN FAMILIAS ATENDIDAS POR CRUZ ROJA EN EUSKADI

Año

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

EUSKADI

2016

401

670

439

1.510

2017

376

727

407

1.510

2018

215

922

420

1.557

2019

239

753

423

1.415

Respuesta de Cruz Roja

Gracias al apoyo y a la financiación de Gobierno Vasco, Cruz Roja logra cubrir en la medida de lo posible las necesidades básicas más inmediatas de aquellas familias que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

Para apoyar a las personas afectadas por la pobreza energética, desarrolla diferentes acciones que van desde la atención a necesidades urgentes, las ayudas para el pago de recibos, la entrega de kits de eficiencia energética hasta la participación en talleres de ahorro doméstico.

El procedimiento para acceder a la prestación ofrecida por Cruz Roja y Gobierno Vasco en materia de pobreza energética comienza con un compromiso que adquiere la persona demandante de la ayuda por el que se compromete a seguir el itinerario de inclusión marcado por las personas técnicas.

El personal técnico y el voluntariado realizan la primera toma de contacto y la persona expresa su demanda. A partir de aquí, la demanda es derivada a la persona referente del proyecto que será quien se encargue de citar a las familias para proceder a valorar la concesión o no de la prestación en función de su situación socioeconómica.

Otra vía de acceso son las derivaciones de Servicios Sociales, de otras entidades o de otros proyectos de Cruz Roja.

Nota de prensa completa [pdf]

Millennial-ko belaunaldiaren %47k uste du litekeena dela hirugarren mundu-gerra bat gertatzea bere bizitzan zehar.

Eta %54k uste dute datozen hamar urteetan eraso nuklearra gertatuko dela.

Inkestatuen arabera, millenialko herritarren %74k uste du gerrak saihestu daitezkeela.

 ‘Los millennials y la guerra ‘inkesta Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak (CICR) eskatu zion Ipsos enpresari, eta 2019ko ekainaren 1etik urriaren 7ra bitartean egin zuen aurrera, metodologia mistoan oinarrituta. 16.288 elkarrizketa egin zitzaizkien 20 eta 35 urte bitarteko pertsona helduei 16 herrialdetan.

Prentsa-ohar osoa [pdf]

El 47% de la generación millennial ve probable que se produzca una tercera guerra mundial en el transcurso de su vida.

 Y el 54% cree que se producirá un ataque nuclear en los próximos diez años.

El 74% de la población millennial encuestada opina que las guerras podrían evitarse.

La encuesta ‘Los millennials y la guerra’ fue encargada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a la empresa Ipsos, que la llevó adelante entre el 1 de junio y el 7 de octubre de 2019, a partir de una metodologia mixta. Se realizaron 16.288 entrevistas a personas adultas de entre 20 y 35 años en 16 países.

Nota de prensa completa [pdf]

‘Bere eskubideak jokoan ‘kanpainaren helburuetako bat jolasen eta jostailuen erabilera sustatzea da, eskolaren eta familiaren testuinguruan hezkuntzarako eta balioak transmititzeko tresna gisa.

Kanpainaren beste helburuetako bat da zailtasun sozialak dituzten familiei jolas eta jostailuak ematea, pertsona horiekin benetan lan egiteko sistema baten barruan, balioak transmititzeko eta jolasteko helburuak bete daitezen.

Gaitutako bilguneetan jostailuak entregatzeaz gain, kanpainarekin lankidetzan jarrai daiteke Gurutze Gorriaren webgunean dohaintzak eginez, 900104971 telefonoaren bidez eta 38088 (3 euro) jostailu hitzarekin SMSak bidaliz. Horiek www.susderechosenjuego.com proiektua garatzeko erabiliko dira.

Prentsa-ohar osoa [pdf]

Uno de los objetivos de la campaña ‘Sus derechos en juego’ es promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar.

Otro de los objetivos de la campaña es dotar a las familias en dificultad social con niños y niñas a su cargo, de juegos y juguetes, enmarcado en un sistema de trabajo real con estas personas para que se cumplan los objetivos de transmisión de valores y juego.

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se puede seguir colaborando con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900104971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán al desarrollo del proyecto www.susderechosenjuego.com

Nota de prensa completa [pdf]